"Asociaţia pentru Dezvoltare Durabila, Educatie si Sprijin Comunitar (ADDESC) participă în calitate de partener la proiectul POCU/82/3/7/106796 cu titlul “Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!"

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Axa prioritară: 3 „Locuri de muncă pentru toţi”

Beneficiarul proiectului: FORMENERG – S.A.

Partener 1: Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR)

Partenerul 2 al proiectului: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabila, Educatie si Sprijin Comunitar (ADDESC)

Durata proiectului: 36 luni

Data inceperii proiectului: 11.01.2018

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului il reprezinta promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri.
Proiectul urmareste crearea de minim 92 noi locuri de munca generate de infiintare a 46 noi afaceri,corespunzand astfel Axei prioritare 3” Locuri de munca pentru toti”,participa la atingerea Prioritatii de investitii 8.iii „Activitati independente,antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare” si contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare.
Proiectul asigura sustinerea dezvoltarii regionale durabile prin infiintarea de 46 intreprinderi sustenabile la nivelul carora se vor crea minim 92 locuri de munca, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor categoriilor de grup tinta eligibile, inclusiv a celor defavorizate, respectiv someri, persoane inactive, persoane de etinie roma, persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, 50% dintre grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenoriala vor fi FEMEI.
Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:

 1. dezvoltarea unei societati competitive,bazate pe cunoastere la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia;
 2. cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia;
 3. promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice in mediul urban din Regiunea Sud Vest Oltenia;
 4. cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului in Regiunea Sud Vest Oltenia, prin crearea de locuri de munca;
 5. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare;
 6. Promovarea si sustinerea dezvoltarii culturii antreprenoriale, premisa a dezvoltarii de noi afaceri;
 7. Dezvoltare economica regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.
 8. Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 380 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
 9. consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea gandirii pozitive, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.

Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

 1. Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
 2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti din Regiunea Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de formare antreprenoriala autorizate ANC.
 3. Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Vest Oltenia.


"HOPE – Interventie comunitara integrata in Comuna Vaideeni"

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiarul proiectului: Comuna Vaideeni, judetul Valcea

Parteneri implicati: Asociaţia Umanitară Romaniţa, Comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea, Şcoala Gimnazială Luca Solomon din Comuna Vaideeni, FORMENERG SA şi Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţie şi Sprijin Comunitar

Perioada de implementare a proiectului este 19 februarie 2018 - 18 februarie 2021

Obiectivul specifice ale proiectului

 1. Facilitatea accesului a 119 copii di zonele marginalizate ale satului Vaideeni la învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial pe perioada de implementare a proiectului, prin măsuri educaţionale complementare, sprijin material şi de acompaniere, precum şi activităţi de informare, consiliere şi mentorat pentru copii şi părinţi în vederea facilitării dialogului şcoală-copil-familie-comunitate, derularea unui program de tip “Şcoală după şcoală” pentru 49 de elevi din ciclul primar şi 38 de elevi din ciclul gimnazial în vederea reducerii abandonului şcolar.
 2. Sprijinirea inserţiei şi menţinerii pe piaţa muncii a grupului ţintă, desfăşurarea unui program de informare şi consiliere profesională pentru 308 persoane şi derularea mădurii de mediere şi plasare pe piaţa muncii pentru angajarea a 50 de persoane.
 3. Sprijinirea antreprenoriatului în plan local, furnizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 168 de persoane din grupul ţintă şi asigurarea de finanţare, consultanţă şi mentorat antreprenorial pentru 42 de planuri de afaceri selectate.
 4. Crearea Centrului Comunitar Vaideeni şi derularea de activităţi cu caracter integrat pentru 600 de persoane din grupul ţintă (ocupare, servicii sociale, medicale şi medico-sociale).
 5. Facilitatea accesului la servicii sociale, integrarea socială a persoanelor vulnerabile şi derularea de campanii şi acţiuni cu impact asupra îmbunătăţirii vieţii sociale a 600 de persoane din grupul ţintă.
 6. Furnizarea accesului la servicii medicale şi medico-sociale, asigurarea conştientizării şi informării populaţiei, desfăşurarea de campanii şi distribuirea de pachete medicale pentru 600 de persoane din grupul ţintă.
 7. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, asigurarea igienei şlocuinţelor şi derularea unui program de furnizare de bunuri elementare pentru 150 de gospodării.
 8. Sprijinirea financiară şi juridică pentru reglementarea titlurilor de proprietare pentru 150 de locuinţe din zona marginalizată în perioada de implementare a activităţilor proiectului.
 9. Combaterea discriminării în Satul Vaideeni, Comuna Vaideeni şi promovarea interculturalităţii prin activităţi de inovare socială ce vizează implicarea activă a membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor şi prin formarea şi activarea unui grup de iniţiativă locală.


"O nouă șansă pentru oameni, o nouă șansă pentru România"

Investeşte în oameni !

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6 ”Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”

Număr de identificare contract: POSDRU/173/6.1/S/146771

Beneficiar: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAȚIE ȘI SPRIJIN COMUNITAR

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru re/integrarea pe piata muncii, acesta derulandu-se pe o perioada de 12 luni, in Reg]iunile Centru si Bucuresti – Ilfov.

Astfel, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea a trei structuri de economie sociala (SES-uri)
 2. Asigurarea si mentinerea a 23 de locuri de munca (16 vor fi ocupate de persoanele apartinand grupurilor vulnerabile)
 3. Consolidarea unei societati incluzive si coezive, prin promovarea valorilor umane si formarea profesionala pentru un numar 177 persoane, 144 apartinatoare grupurilor vulnerabile.
 4. Promovarea conceptului de economie sociala si a unei societati bazate pe intelegerea si respectarea drepturilor omului prin dezvoltarea a 2 evenimente pentru economia sociala.
 5. Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru grupuri vulnerabile prin dezvoltarea unui parteneriat complex pentru dezvoltarea unui sistem de economie sociala, functional timp de minimum 12 luni si dezvoltarea unei baze de date cu actori sectoriali care sunt direct interesati.

Rezultate anticipate

Proiectul “O noua sansa pentru oameni, o noua sansa pentru Romania” propune dezvoltarea unui sistem de economie socială capabil de a produce efecte pe termen lung, prin sustinerea unui numar de 23 locuri de muncă timp de minimum 12 luni. Din cele 144 de persoane apaținând grupurilor vulnerabile, 16 persoane vor fi incluse pe piața muncii, fiind angajate in cadrul SES-urilor infiintate. Locurile de munca vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 7 luni de la încheierea proiectului.

Rezultatele principale ale proiectului:

 • 3 structuri ale economiei sociale înființate (2 în mediul rural, 1 în mediul urban);
 • 177 de persoane incluse în grupul țintă – vor beneficia de formare continua și inițiere din care:
  1. familii cu peste 2 copii - 43 de persoane
  2. familii monoparentale - 43 de persoane
  3. manageri de intreprinderi sociale - 3 persoane
  4. persoane cu dizabilitati - 15 persoane
  5. persoane care trăiesc din venitul minim garantat - 28 de persoane
  6. persoane de etnie romă – 15 persoane
  7. specialiști în economia socială - 30 de persoane
 • 2 evenimente dedicate economiei sociale (de tip masă rotundă) si o conferință internațională pentru promovarea activităților structurii de economie sociala pe turism;
 • 4 campanii de marketing si promovare;

PREZENTARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALA

SES 1 - Agenție de Turism

 • Va oferi servicii persoanelor doritoare de a petrece sejururi, concedii plăcute, de a călătorii în condiții confortabile, inclusiv persoanelor care călătoresc în interes de serviciu;
 • Va oferi pachete de servicii preferențiale persoanelor cu dizabilități, lucru care reprezintă un avantaj pe piață;
 • Va identifica locații (hoteluri, moteluri etc) care pot să asigure condiții adecvate persoanelor cu dizabilități, apoi va încheia contracte de colaborare cu acestea;
 • Va dezvolta contracte și parteneriate naționale și internaționale pentru promovarea turismului românesc și va adopta o politică de promovare a valorilor naționale.

Clienții vor putea selecta pachete turistice atât personale, cât și pachete de grup, corporate sau tematice. Prin integrarea sistemului de plăți on-line se va asigura accesul pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu dizabilități la accesarea pachetelor.

Serviciile vor fi disponibile atât pe pagina special creată pentru agenție, cât și la sediul ce urmează să fie deschis în curând. Se vor realiza contracte cu intreprinderi de tip wholesesalers din întreaga lume și astfel vor exista pachete avantajoase. Totodată, aceste servicii oferă garanții pentru clienți, reprezentând un element de scădere a riscurilor ce apar în sectorul turistic.

SES 2 - Structura de ocupare și consiliere în afaceri

Centrul de consiliere în afaceri, ocupare și mobilitate forță de muncă:

 • va fi destinat în special persoanelor din mediul rural, dar și celor din mediul urban;
 • se va adresa tuturor celor care doresc să primească consiliere pentru integrarea pe piața muncii;
 • se va ocupa de medierea între angajatori și potențialii angajați, precum și de consultanța pentru dezvoltarea întreprinderilor de pe piață cu scopul creșterii numărului de angajați, precum și a intreprinderilor;
 • va oferi servicii integrate și sprijin prin consultanță, consiliere juridică, inclusiv intermediere de sprijin financiar dacă va fi cazul, relaționare cu instituții finanțatoare, atât rambursabile, cât și nerambursabile;
 • va implementa proiecte sociale, care vor urmări dezvoltarea și sprijinirea grupurilor vulnerabile, precum și a persoanelor instituționalizate;

Va exista un birou de discuții personale cu clienții, dosare și fișe personale, contractare on-line, inclusiv plăți on-line. Se vor organiza sesiuni de informare, astfel se va promova informația on-line și se va distribui pe site-uri din domeniu.

Structura mai prevede dezvoltarea unei baze de date complexe, care să urmărească plasarea forței de muncă atât în intreprinderi, cât și stimularea dezvoltării de noi intreprinderi, indiferent de forma juridică. Plata serviciilor va fi făcută în cazul ocupării, pentru servicii de ocupare de către angajator, iar în cazul consultanței, pe bază de contract de prestări servicii de consultanță, inclusiv decontări din proiecte de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, aceasta structura va deveni un punct de legătură între angajat și angajator, în special în sectorul fondurilor nerambursabile și asta datorită serviciilor integrate:

 • Intermediere de tip business-angels și contracte de consultanță pe fonduri nerambursabile pentru start-up (consilierea celor care doresc să deschidă firme noi);
 • Promovarea grupurilor vulnerabile pentru a se putea integra pe piața muncii;
 • Consilierea grupurilor vulnerabile de a înființa firme noi;
 • Consilierea juridică a grupurilor vulnerabile pe piața muncii- inclusiv accesarea de proiecte din fonduri nerambursabile;
 • Consilierea grupurilor vulnerabile care dețin deja firme, totul pentru a le dezvolta și a le introduce pe piața serviciilor sociale.

SES 3 - Tipografie

 • se adresează firmelor și persoanelor fizice sau juridice care doresc materiale publicitare pentru activitățile lor, cât și persoanelor cu dizabilități (persoane nevăzătoare) prin prisma faptului că această tipografie va fi printre puținele din țară care vor putea printa în limbaj Braille;
 • va veni în întâmpinarea clienților săi cu oferte de printare în format mare, respectiv A0+, în format alb-negru și color și va putea pune în “practică” ideile clienților săi prin intermediul serviciului de scanare și printare 3D de care dispune. De altfel acest tip de serviciu nu a putut fi identificat la nicio altă tipografie din țară. El va putea fi aplicat la printarea proiectelor de arhitectură, de inginerie din cadrul medical etc.
 • va dezvolta modele pentru piața turistică, inclusiv în format de buzunar, va imprima materiale de tip hartă și indicații turistice în relief ( limbaj Braille), iar acest lucru va duce la intrarea pe piața internațională;

Serviciile vor fi disponibile atât pe internet, pe pagina special creată, la telefonul special pus la dispoziția celor interesați, la fel ca și în cadrul celorlalte 2 SES-uri, cât și la sediul ce urmează a fi deschis în cadrul proiectului.

Clienții vor beneficia de un sistem informatic care le va prezenta atât oferta completă a tipografiei, dar totodată care le va da oportunitatea de a achita serviciile contractate, on-line.

Grup ţintă

ID GRUP TINTA VALOARE
31 Familii cu peste 2 copii 43
32 Familii monoparentale 43
43 Manageri de intreprinderi sociale 3
67 Persoane cu dizabilitati 15
68 Persoane care traiesc din venitul minim garantat 28
69 Persoane de etnie roma 15
126 Specialisti implicati in economia sociala 30

In cadrul grupului tinta, sunt incluse un numar de 177 de persoane, astfel: familii cu peste 2 copii - 43 persoane, familii monoparentale – 43 persoane, manageri de intreprinderi sociale – 3 persoane, persoane cu dizabilitati - 15 persoane, persoane care traiesc din venitul minim garantat - 28 persoane, persoane de etnie roma – 15 persoane, specialisti in economia sociala 30 persoane.

Din cele 177 de persoane ale grupului tinta, un numar de 70 de persoane provin din mediul rural si 107 persoane din mediul urban. In cee ace priveste pozitionarea geografica a participantilor la cursuri, acestia apartin: Regiunii Bucuresti-Ilfov (101) si Regiunii Centru (76).

Activităţile principale ale proiectului

Activitatea 1. Activitati de management
A) Coordonarea si implementarea proiectului
B) Monitorizarea si raportarea proiectului
C) Auditul proiectului
ACTIVITATEA 2. Activitati de formare profesionala si consiliere pe piata muncii
A. Programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru grupuri vulnerabile pentru un numar de 144 persoane apartinand grupurilor vulnerabile identificate conform ghidului de finantare si 33 persoane apartinand altor categorii
B. Consilierea si informarea grupului tinta pentru piata muncii
Activitatea 3. Activitati de organizare evenimente de promovare a economiei sociale
a) Identificarea actorilor sectoriali implicati in sectorul economiei sociale si sectoarele SES-urilor
b) Implementarea a 2 evenimente de economie sociala
c) Crearea unei baze de date pentru parteneriate sociale
Activitatea 4. Dezvoltarea structurilor de economie sociala
A) Dezvoltarea unei SES de tip Agentie de turism
B) Dezvoltarea unei SES de Consultanta si consiliere
C) Dezvoltarea unei SES de tip tipografie
Activitatea 5. Activitati privind angajarea de personal
a) Identificare posibili angajati
b) Desfasurarea activitatilor de contractare personal
c) Mentinerea locurilor de munca
Activitatea 6. Activitati de informare, promovare, diseminare
a) Campanie de deschidere a proiectului
b) Campanie de promovare si publicitate a proiectului
c) Campanie online de promovare a proiectului
d) Campanie de inchidere si diseminare a proiectului

Parteneri

PARTENER 1 - ASOCIATIA CENTRUL ZONAL DE COMPETITIVITATE SI TRAINING SUERD – CASA VERDE A DUNARII (C.V.D.) Brasov

Asociatia este parte a retelei Centrelor de Competitivitate SUERD din Romania, fiind totodata si Entitate de Management a Clusterului ,,Dacia Turistica’’, constituit in iulie 2014. Aceasta are rolul unui birou de informare şi reprezentare la nivel naţional, funcţionând în cadrul Platformei Comunităţilor Locale Riverane Dunării din România, care va continua să dezvolte coagularea Centrelor Zonale de Competitivitate şi Training, destinate atât educării specialiştilor şi liderilor grupurilor-ţintă relevante, cât şi transpunerii în practică a proiectelor.

Asociatia detine o experienta relevanta in domeniul formarii profesionale prin unul dintre membrii sai, care ofera cursuri de comunicare, antreprenoriat, specializare functionari publici si servicii de consiliere in cariera pentru tineri. De asemenea, este acreditata pentru organizarea de diverse cursuri: lobby, manager de responsabilitate sociala, facilitator SUERD etc.

PARTENER 2 - Asociatia SAVE PEOPLE

Asociatia are ca scop identificarea si promovarea valorilor specifice unei societati bazate pe cunoastere si dezvoltare durabila prin integrarea strategica a educatiei, cercetarii, culturii, inovatiei, sportului si sanatatii, activitatilor civice si pentru tineret, dorind sa se implice activ in promovarea si dezvoltarea activitatile dedicate grupurilor vulnerabile.

Asociatia urmareste toate modalitatile existente de a atrage Finantari Europene si Sponsorizari pentru a ajuta persoanele defavorizate social fara a face discriminari.

PARTENER 3 - Asociatia Provilegio

Asociatia Provilegio – unitate protejata – persoana juridica fara scop patrimonial, are ca scop crearea si sustinerea de actiuni ce vin in sprijinul promovarii valorilor culturale nationale atat in cadrul grupurilor defavorizate, cu scopul imbunatatirea calitatii vietii, sprijinirea si integrarea acestora in comunitate, precum si in societate.

PARTENER 4 - Asociatia Jus.ro Mures

Asociatia ofera sprijin pentru organizarea de conferinte studentesti in domeniul juridic, avand ca obiective dezvoltarea sectorului juridic si sprijinirea dezvoltarii resursei umane din domeniu.

INFORMATII PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI

Conferinta de lansare a proiectului

In data de 25 februarie 2015 a fost organizata conferinta de lansare a proiectului, in sala de conferinta a Hotelului Minerva, Str.Gheorghe Manu 2-4, Bucureşti. La eveniment au participat reprezentanti ai institutiilor publice, ai ONGurilor. A fost prezentat proiectul, obiectivele si rezultatele asumate, parteneriatul proiectului, au fost realizate mape pentru participanti.


"Gestionarea documentelor in resursele umane si salarizare"

Cod SMIS: 58277

Valoare totală proiect: 6.347.403,23

Eligibil proiect: 6.347.403,23

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Moneda: LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii si eficientei Serviciului Public de Ocupare prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de departamentele resurse umane din cadrul SPO cu toate agentiile teritoriale si eficientizarea comunicarii atat în cadrul, cat si între departamentele de resurse umane din structurile SPO la nivel national, astfel incat acestea sa actioneze ca un tot unitar, obtinand rezultate pozitive prin schimbul de informatii si de bune practici in cresterea capacitatii departamentelor resurse umane de implicare in nevoile functionarilor ce interactioneaza cu clientii SPO, reflectandu-se in imbunatatirea serviciilor furnizate clientilor SPO si in cresterea accesului la masurile active de ocupare. Pe termen mediu si lung, proiectul va avea un impact pozitiv prin punerea bazelor unui sistem de tip „birou fara hartie” ceea ce se concretizeaza în reducerea considerabila a costurilor organizationale si a eficientizarii proceselor din cadrul departementelor resurse umane SPO, astfel asigurandu-se mai mult timp petrecut pentru monitorizarea, evaluarea nevoilor de training a angajatilor si intermedierea desfasurari programelor de formare pentru angajati ce lucreaza direct cu clientii SPO, asigurandu-se astfel imbunatatirea serviciilor furnizate clientilor SPO. Proiectul vizeaza dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii SPO consolidand capacitatea acestora de furnizare de servicii de ocupare a fortei de munca. Proiectul are rolul de a contribui la transformarea Serviciului Public de Ocupare intr-o structura flexibila, transparenta si cât mai eficienta, interventie care va asigura bunul mers al activitatilor SPO.

Obiectivele specifice

 1. OS1. Implementarea unei soluţii pentru managementul documentelor şi a fluxurilor de lucru specifice pentru resursele umane din cadrul celor 43 de SPO-uri în vederea eficientizării muncii şi gestiunii sigure şi controlate a documentelor.
 2. OS2. Efectuarea de analize şi studii pentru identificarea problemelor existente în cadrul principalelor procese de business asociate departamentelor de resurse umane din cadrul SPO, în vederea optimizarii acestora prin fluidizarea fluxului de informaţii intra şi inter agenţii, pentru creşterea eficienţei angajaţilor structurilor SPO.

Rezultate

 • 1 conferinta de lansare proiect
 • 1 conferinta de finalizare proiect
 • Elaborare analiza flux si procese de lucru adaptate specificului SPO
 • 1 studiu privind fluxurile si procesele SPO
 • 2 Workshop analiza GT
 • 1 analiza transpunere procese si fluxuri de lucru SPO in solutia informatica
 • 1 raport de punere in functiune solutie management
 • 1 raport de instruire personal tehnic
 • 1 solutie management documente customizata cu fluxuri de lucru SPO
 • 1 sistem de ajutor interactiv, contextual
 • 1 manual de proceduri digital
 • 1 metodologie instruire
 • 120 personal SPO instruit
 • 2 Workshop-uri instruire GT

Activități finanțate

 • Managementul proiectului
 • Activitati de informare, diseminare si promovare
 • Elaborare analiza flux si procese de lucru adaptate specificului SPO
 • Dezvoltarea si implementarea solutie management documente si fluxuri de lucru
 • Instruirea personalului SPO in vederea utilizarii instrumentelor informatice inovative